Pravidla soutěže #bohempiatravel

Přečtěte si pravidla instagramové cestovatelské soutěže o pár bot vlastního výběru, která probíhá od 9. 7. do 31. 8. 2021.

Sdílejte fotky z cest, které jste podnikli v Bohempiích, my na konci léta vybereme tři nejlepší a autory odměníme párem nových bot vlastního výběru. Přečtěte si kompletní pravidla zde.

 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Účelem tohoto dokumentu je stanovení podmínek účasti v příležitostných soutěžích na Facebook a Instagram profilu Bohempia (dále jen „Soutěž“).
1.2 Pořadatelem je společnost Bohempia s.r.o., IČ: 03827879, se sídlem Sokolovská 105/76, Karlín, 186 00 Praha, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 238253. (dále jen „Pořadatel“).
1.3 Tyto podmínky účasti v soutěžích na Facebook a Instagram profilu Bohempia (dále jen „Podmínky“) doplňují Všeobecné obchodní podmínky dostupné na internetové adrese https://bohempia.com/jak-nakupovat/#obchodni-podminky s tím, že je-li určité ustanovení v Podmínkách odlišné od ustanovení ve Všeobecných obchodních podmínkách, má takové ustanovení v Podmínkách přednost.
1.4 Soutěž trvá od 9. 7. do 31. 8. 2021. 23:55 hodin. Vyhlášení soutěže proběhne pod soutěžním příspěvkem a v soukromé zprávě.
1.5 Soutěž není nijak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Instagram, Facebook ani jiným poskytovatelům služeb informační společnosti.

2. ÚČAST V SOUTĚŽI

2.1 Soutěžícím se může stát pouze osoba starší 15 let, která akceptuje a dodržuje pravidla soutěže a také zásady služby Facebook a Instagram.
2.2 Účastník sdílí fotku nebo video na svém profilu (jako post na zdi nebo jako IG story) označené hashtagem #bohempiatravel a s označením profilu @bohempia_official a to v termínu konání soutěže (tj. nejpozději do 31. 8. 23:59).
2.3 Soutěžící se může soutěže účastnit pouze jednou.
2.4. Podmínkou účasti soutěže je splnění soutěžního úkolu ("Vyfoťte své Bohempie na cestách").

3. VÝHRY V SOUTĚŽI A VYHLÁŠENÍ

3.1 Vítěz soutěže bude vybrán v souladu s pravidly soutěže vždy nejdéle do 24 hodin od skončení soutěže.
3.2 Ze správných odpovědí Pořadatel vybere tři výherce, kteří mají nárok na jeden pár bot vlastního výběru (z nabídky, která je současně skladem).
3.3 Výměna věcných výher za peněžitou výhru není obecně možná. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou.
3.4 Výherce bude o výhře vyrozuměn pomocí označení jeho profilu pod soutěžním příspěvkem a do soukromé zprávy. Výhra mu bude odeslána na jím poskytnuté jméno, příjmení a doručovací adresu, a to nejpozději do dvou týdnů od vyhlášení soutěže na náklady Pořadatele.
3.5 Pokud se výherce o výhru nepřihlásí do 24 hodin od vyhlášení, propadá výhra Pořadateli.

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Soutěžící souhlasí s tím, aby Pořadatel soutěže zpracovával jím poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, přezdívka, e-mailová adresa, adresa, telefonní číslo, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro potřeby kontaktu s těmito osobami, i pro informování těchto osob o produktech a službách nabízených Pořadatelem soutěže a o jiných nabídkách v této souvislosti (obchodní sdělení).
4.2. Pořadatel tímto informuje každou osobu, která poskytla v soutěži své osobní údaje ke zpracování, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že každá taková osoba má právo na přístup k těmto údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci údajů a další práva uvedená v § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracování osobních údajů je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla Pořadatele. Odvolání souhlasu však může mít za následek nemožnost předání případné výhry.

5. VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE

5.1. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s těmito pravidly budou ze soutěže vyřazeny.
5.2. Pořadatel si současně vyhrazuje právo bez udání důvodu vyřadit ze soutěže osoby, jejichž chování, soutěžní příspěvek či facebookový profil vykazují známky nekalého či podvodného jednání nebo odporují pravidlům sociální sítě Facebook a Instagram.
5.3. Pokud se ze soutěže vyřazená osoba stane výhercem, nemá nárok na výhru. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly a přezkumu splnění podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na výhru.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Pořadatel neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (funkčnost sítě, ztráta dat atp.). Pořadatel dále neručí za doručení zprávy, kterou bude zasílána informace o výhře ani za doručení výhry samotné.
6.2. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž bez náhrady zkrátit, přerušit nebo zrušit bez výběru výherců či jinak změnit pravidla soutěže. V případě, že dojde ke změnám v pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně a zveřejněno na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.
6.3. Případné námitky proti průběhu soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu Pořadatele nebo e-mailem na adresu marketing@bohempia.com do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.
6.4. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.
6.5. Tato pravidla a právní vztahy vznikající mezi Pořadatelem soutěže a soutěžícími, jakož i související právní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

V Praze dne 9. 7. 2021.